64610/7027/BRL/Osram -  , 12V/50W
64610/7027/BRL/Osram - , 12V/50W
225
 -220-1000// -
-220-1000// -
75
250
 64701/ECO ES HALOLINE R7S/Osram -  , 230V/230W
64701/ECO ES HALOLINE R7S/Osram - , 230V/230W
155
310
 64663/HLX EVD A1/239/Osram --  , 36V/400W, 50.
64663/HLX EVD A1/239/Osram -- , 36V/400W, 50.
340
 64655/HLX EHJ/Osram --  , 24V/250W, G6.35, 50.
64655/HLX EHJ/Osram -- , 24V/250W, G6.35, 50.
350
 64627/HLX/EFP/Osram --  , 12V/100W GZ6.35, 50.
64627/HLX/EFP/Osram -- , 12V/100W GZ6.35, 50.
370
 64634/Osram HLX EFR A1/232 --  , 15V/150W, GZ6.35, 50.
64634/Osram HLX EFR A1/232 -- , 15V/150W, GZ6.35, 50.
390
OSRAM 64625 HLX FCR A1/215 --  , 12V/100W
OSRAM 64625 HLX FCR A1/215 -- , 12V/100W
410
INVOLIGHT UV20 -- , , 20 ,
INVOLIGHT UV20 -- , , 20 ,
427
 64701/K9/R7s/Osram -  , 230V/300W, 2000.
64701/K9/R7s/Osram - , 230V/300W, 2000.
308
440
 64627/EFP/Osram - , 12V/100W, 50
64627/EFP/Osram - , 12V/100W, 50
470
 UV tube 18W G13 T8/OMNILUX - , , 18 , L=600 mm
UV tube 18W G13 T8/OMNILUX - , , 18 , L=600 mm
699
: ?